1.காதலர் தினம்          

2.ROSE DAY

3.TEDDY DAY

4.PROPOSE DAY

5.Promise day

6.KISS DAY

7.CHOCOLATE DAY

8.Father's day

9.தோழா(ழி)

10. குட்டி. யானை கதை

11. கேள்விகள்

12. முதல் தேவதை